VIR Gallery to wirtualna przestrzeń przepełniona obrazem, dźwiękiem, wideo, koncertami, wernisażami, sztuką, SZTUKĄ, s z t u k ą, sztu-ką.
Powstała z chęci dzielenia się tym, co tworzymy – by mogło to istnieć, funkcjonować, działać i być w świecie. By mogło być odwiedzane i podziwiane. By było kontrowersyjne, nowoczesne, realne i krytykowane. By odnajdowało się we współczesności albo ją konstruowało.
My, studenci Mediów interaktywnych i widowisk 2019/2020, pragniemy przeciąć symboliczną wstęgę wirtualnej galerii VIR Gallery już 24 kwietnia o godzinie 19 na https://www.virgallery.pl/, serdecznie zapraszamy!
Na gości czekać będzie nasza pierwsza wystawa pt. KoroNacja, będąca urzeczywistnieniem tego, co od miesiąca kryje się pod nazwą ‘codzienność’.
Życie w czasie pandemii jest ciekawe/specyficzne/trudne/inspirujące/nudne/mało komfortowe/smutne/samotne/wesołe/nie najgorsze*
(*niepotrzebne skreślić)
Wykorzystując zdobyte narzędzia i technikę found footage pokażemy swoje 14 perspektyw.
Ponadto, zagra dla Was live Karol Firmanty swój repertuar noise’u – trzaski i szumy, synteza granularna i przesunięcia bitowe, kształtowanie fali i cięcie sampli (firmanty.bandcamp.com)
Brzmi doskonale, prawda?
A więc niech wieczór ten obfituje w piękno i Waszą obecność.
Przybywajcie tłumnie!

Artyści : 

Ewa Bojanek

 Jowita Freux 

Ola Cząstka

Karol Firmanty 

Patrycja Handke
Meriem Harzallah
Karolina Kwiecień

Gabriela Marciniak 

Antek Megger

 Olga Stawicka 

Igor Stobiecki

 Marcel Tomsa 

Xenia Warwara Torska

 Misia Żurek

VIR Gallery is a virtual space filled with image, sound, video, concerts, exhibitions, art, ART, a r t and ar-t.

It originated from the desire to share what we create – so that it could exist, function, act and be in the world. That it could be visited and admired. That it would be controversial, modern, real and criticized. That it would find itself in the present day or construct it.
We, students of Interactive Media and Spectacles 2019/2020, would like to cut the symbolic ribbon of VIR Gallery on April 24 at 7 p.m., which ceremony we invite you to on https://www.virgallery.pl/
Our first exhibition entitled KoroNacja, is the realization of what has been hidden in the meaning of the last month’s ‘everyday life’.
Life during a pandemic is interesting / specific / difficult / inspirational / boring / uncomfortable / sad / lonely / happy / not too bad *
(* cross out the inappropriate)
Using the acquired tools and found footage technique we will show our 14 perspectives on it.
In addition, Karol Firmanty will play for you his noise repertoire – crackling, granular synthesis and bit shifts, wave shaping and sample cutting (firmanty.bandcamp.com)
Sounds great, right?
So let this evening abound in beauty and your presence.
Come in crowds!

The artists: 

Ewa Bojanek

 Jowita Freux 

Ola Cząstka

 Karol Firmanty 

Patrycja Handke
Meriem Harzallah
Karolina Kwiecień

 Gabriela Marciniak 

Antek Megger

 Olga Stawicka 

Igor Stobiecki

 Marcel Tomsa 

Xenia Warwara Torska

 Misia Żurek

VIR Gallery – это виртуальное пространство, наполненное изображениями, звуком, видео, концертами, выставками, искусством, ИСКУССТВОМ, и с к у с с т в о м, ис-кус-ством.

Идея создания виртуальной галереи возникла из желания поделиться тем, что мы создаем – чтобы оно могло существовать, функционировать, действовать и просто быть. Чтобы это можно было увидеть и оценить. Чтобы это было противоречиво, современно, реально и обсуждаемо. Чтобы это вписывалось в наши дни или даже их формировало.
Мы, студенты Интерактивных медиа и представлений 2019/2020, приглашаем вас разрезать символическую ленту на открытии виртуальной галереи VIR Gallery 24 апреля в 19.00 на https://www.virgallery.pl/
Вас ждет наша первая выставка, под названием КороНация, которая является воплощением того, что уже более месяца скрывается под названием „повседневность”.
Жизнь во время пандемии: интересная / специфическая / трудная / вдохновляющая / скучная / некомфортная / грустная / одинокая / счастливая / не такая уж плохая*
(*нужное подчеркнуть)
Применив полученные нами знания и технику found footage (использование существующих киноматериалов и/или их фрагментов других авторов, чаще всего живших до того, как появилось новое произведение), мы представим вашему вниманию 14 наших опусов.
Кроме того, Karol Firmanty сыграет для вас свою noise-сессию. (firmanty.bandcamp.com)
Звучит годно, правда?
Так что наполним этот вечер прекрасным и, конечно же, Вашим прекрасным присутствием! Го в галерею, я создал!

художники:

Ewa Bojanek

 Jowita Freux 

Ola Cząstka

 Karol Firmanty 

Patrycja Handke
Meriem Harzallah
Karolina Kwiecień

 Gabriela Marciniak 

Antek Megger

 Olga Stawicka 

Igor Stobiecki

 Marcel Tomsa 

Xenia Warwara Torska

 Misia Żurek